אלייך

אלייך

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
5
 
מוקדים בארץ
0

לפי הערכות המבוססות על מאגרי נתונים פורמליים בין 30%-17% מהתלמידים בחברה החרדית נמצאים במצבי נשירה סמויה וסיכון ומתאפיינים בתפקוד לימודי ירוד, בהישגים נמוכים, בבעיות התמדה והשתלבות במעגל החברתי ובקושי לקבל מרות. במקביל, קיים מחסור באנשי מקצוע מוסמכים לקידום רווחת הפרט בקהילה החרדית. מורים רבים הם חסרי השכלה אקדמית ובעלי הבנות מצומצמות בתחומים הקשורים להתפתחות הילד/ה והנער/ה.

תכנית "אלייך" מיועדת לפתח את מסוגלות מערכת החינוך החרדית, למנוע נשירתן של תלמידות ממערכות החינוך ולהביא לניעות בתפקודן בהיבטים הלימודיים, האישיים, החברתיים והמשפחתיים. במסגרת התכנית פותח מודל התערבות חינוכית-פסיכו-חברתית, המותאם לצורכי הקהילה החרדית. המודל מאפשר הגדלת המענים הפנים-בית ספריים, ממוקדי פדגוגיה חדשה (פנייה לכוחות, אוריינות, התאמה פדגוגית) עבור תלמידות בנשירה סמויה ובמצבי מצוקה וכן עבודה עם הורים להגדלת מעורבותם בתהליך התחנכות ילדיהם. כמו כן, פועל מודל להתמחות מקצועית ואישית של מורי המחר ומורים בפועל, המיועד להכשירם להתמודדות אפקטיבית יותר עם תלמידים תת-משיגים במצבי מצוקה וסיכון במערכות החינוך החרדיות.

התכנית מחוללת שינוי פרדיגמטי ומעבר מהוראה ממוקדת בידע ובהישגים להוראה ממוקדת בהתפתחות אישית, קוגניטיבית וחברתית, המביאה ללמידה משמעותית, משפרת את שיעורי ההצלחה הבית ספרית ומרחיבה את המסוגלות של הצוותים לטיפול ישיר בתלמידים.

גישה זו מיושמת כיום ב-22 מוסדות חינוך בחברה החרדית.

בנוסף לכך, במסגרת התכנית, מתקיימות התמחויות, הכשרות והדרכות לקבוצות של יועצות, מנהלות ומחנכות, ברמה יישובית, החוצה בתי ספר. אלה יוצרות השפעה מערכתית, המשנה את ההתנהלות של מערכת החינוך החרדית. כ-500 נשות מקצוע כבר הוכשרו במסגרת התכנית.

ההכשרה מתקיימת בסמינרים, המעורבים בקביעת צביון התכנית לאורך כל שלבי פיתוחה. בסמינר "בית יעקב" בירושלים, כמו גם בסמינרים נוספים, מתקיימים מספר מהלכים שלהם חשיבות מכרעת לקיום השפעה מערכתית, ביניהם: (1) פרחי ההוראה מקבלים חטיבת לימודים המשנה את תפיסות החינוך וההוראה; (2) הוקמה מגמת הכשרה להסמכה כעובדות קידום נוער (התכנית קיבלה אישור ממשרד החינוך והבוגרות משולבות בתפקידי מפתח לעבודה עם נערות בסיכון); (3) אחד הסמינרים זכה לשמש כפיילוט ניסויי באחת הרפורמות החשובות להשכלה גבוהה המכונה "סמינר כיתה" (שיתוף בין האקדמיה לבתי הספר ביישוב לקידום אפקטיביות בתי הספר וההכשרה המקצועית של אנשי החינוך); (4) מתקיימת הכשרה אינטנסיבית למחנכות, חוצה בתי ספר, במהלך המתחבר לרפורמות של "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

הגב' רות אלמליח, מהמחוז החרדי, אומרת: "התכנית מצליחה לחדור לתוך נבכי הקהילה החרדית במקומות הכי רגישים. המשוב המתקבל לאורך שנים מן המנהיגות המקצועית מעיד על תמימות דעים באשר להשפעת התכנית על התמודדות רחבה ובונה עם תלמידים תת-משיגים ועל התפתחות השירותים למען תלמידות בסיכון במוסדות הקהילה".

שותפים לתכנית: משרד החינוך - מחוז חרדי, השירות הפסיכולוגי ייעוצי, אגף א' לילדים ונוער בסיכון, אגף להשכלה אקדמית - מל"ג; סמינר "בית יעקב". 

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל