מפ"ה – משפחות פוגשות הזדמנות

מפ"ה – משפחות פוגשות הזדמנות

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
3
 
מוקדים בארץ
0

מדינת ישראל מתאפיינת באי-שוויון חברתי ביחס למדינות המערב. מדוח העוני לשנת 2015 עולה, כי בישראל 1,712,900 עניים, מהם 460,800 משפחות ו-764,200 ילדים ובני נוער (המוסד לביטוח לאומי, 2016). עוני נחשב לגורם סיכון בשל השלכותיו על מישורי חיים שונים, בכלל זה על תפקוד המשפחה ועל התפתחותם התקינה של ילדים. יתרה מזו, מחקרים מעידים, כי אנשים החיים בעוני מגדירים את העוני כמקור מרכזי למצוקתם, בשעה שעובדים סוציאליים נוטים לראות בפתולוגיה אישית את המצוקה המרכזית. ניתן להבין את נטייתם של עובדים סוציאליים להתעלם מעוני במצבים שבהם מופיעים סימפטומים של התנהגות שנחשבת "בעייתית", על רקע העובדה, שעבודה עם אנשים בעוני לא התפתחה מעולם כתחום ידע מקצועי מובחן. בנוסף לכך, ההכשרה האקדמית של עובדים סוציאליים לטיפול באנשים החיים בעוני לוקה בחסר (קרומר-נבו, וייס-גל ומוניקנדם, 2008); העבודה עם אנשים בעוני אינה נחשבת כמומחיות מקצועית וחסרה תמיכה ארגונית.

מפ"ה - משפחות פוגשות הזדמנות, היא תכנית חדשנית לטיפול במשפחות החיות בעוני, במסגרת הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני, אשר פותחה על ידי פרופ' מיכל קרומר-נבו מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מדובר בשיתוף פעולה אקדמיה-שדה, אשר מציע מענה לתהליכי הכשרה וחיבור בין ידע תיאורטי ומעשי. התכנית נשענת על תפיסת עולם, המדגישה עקרונות של צדק חברתי, הצבת העוני במרכז תשומת הלב ושותפות בין עובדים סוציאליים לבין אנשים החיים בעוני במאבקם היומיומי, תוך הדגשת חשיבות היחסים הטיפוליים בין עו"ס משפחה ולקוחות.

עם יציאתה לדרך, בשנת 2014, הייתה תכנית מפ"ה חלוצה בכך, שהציבה את נושא העוני של המשפחות במוקד ההתערבות. במהלך תקופת הפיילוט של מפ"ה יצאה לדרך גם תכנית "נושמים לרווחה במרכזי עוצמה", הפועלת על פי העקרונות של עבודה סוציאלית מודעת עוני ונשענת בחלקה על הידע שמתפתח במפ"ה.

התכנית שואפת לשפר את מצבן של המשפחות בתחומי חיים שונים, לצד חיזוק התפקיד, הזהות המקצועית ומעמד עו"ס המשפחה והמדר"צים. צוותי משפחה, הכוללים עובדים סוציאליים ומד"רצים, מקבלים הכשרה והדרכה מתמשכת בעקרונות של עבודה סוציאלית מודעת עוני, המאפשרת להם לבצע התערבות בהתאם לגישה זו עם משפחות שלא נמצאה עד כה דרך אחרת להיטיב את מצבן.

העקרונות שעליהם נשענת התכנית הם:

  • התערבות במשפחה כיחידה שלמה.
  • ההערכה של מצב הפונה מבוססת על שלושה רכיבים: זיהוי הכאב הרגשי, זיהוי הצרכים (קונקרטיים ורגשיים),זיהוי המאבק של אנשים בעוניים, מאבק גלוי ונסתר.
  • קשר טיפולי קבוע ואינטנסיבי לפי מודל מבוסס יחסים, מכוון למטרות המוגדרות על ידי המשפחה.
  • הקשר הטיפולי מונחה על ידי עמדה של התייצבות לצד הפונים במאבקם בעוני.
  • עבודה על מיצוי זכויות - סנגור ותיווך אקטיבי.
  • שימוש בפרקטיקות מדיניות להסרת חסמים מבניים.

בתכנית משתתפות 120 משפחות. מנתונים ראשונים ניתן לראות, כי 70% מהמשפחות התחילו בעבודה להסדרת חובות ו-40% שיפרו את מצבן בתחום זה; 59% עסקו במיצוי זכויות בתחום הדיור ו-29% שיפרו מצבן בתחום זה; 47% מהמשפחות פעלו להסדרת מסגרת לילד.

גם העובדים הסוציאליים המשתתפים בתכנית מדווחים, כי לקורס ההכשרה וההדרכה המתמשכת יש תרומה גדולה לעבודתם במתן מענה מקצועי יותר לצרכים. כמו כן, הם מדווחים, כי מודל העבודה רלוונטי למשפחות: "השפעת התכנית היא כאבן שנזרקת ויוצרת מעגלים של השפעה – הן על המשפחות והן על תחושת הסיפוק של העובדים ועל חיזוק המוטיבציה להצליח עם עוד משפחות, המתמודדות עם מצבי חיים מורכבים".

במהלך התכנית פותח תפקיד חדש של עובד סוציאלי למיצוי זכויות. הידע שהצטבר בתכנית בנושא של מיצוי זכויות אקטיבי היווה בסיס לפיתוח מודל עבודה של מיצוי זכויות במרכזי עוצמה ברחבי הארץ ובעבודת העובד הסוציאלי המשפחתי בתכניות השונות. 

גב' אילה מאיר, מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, יו"ר ועדת ההיגוי הארצית של התכנית, אומרת: "מפ"ה היא תכנית חלוצה שפרצה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים את הדרך בכל הנוגע להטמעת מדיניות משולבת של התערבות ממוקדת משפחה. מטרתה, שיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה בתחומי חיים שונים, תוך שהיא מדגישה את תפקידם העיקרי של המחלקה לשירותים חברתיים ושל עו"ס המשפחה בפרט כתפקידי ליבה.

האגף לשירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה בחר בתפיסה של עבודה סוציאלית מודעת עוני כמובילה בעבודה עם משפחות. המשרד, בשותפות עם אשלים ושותפים נוספים מקדם ב-2017 את פיתוח הידע והפצתו בתכניות שונות, בהובלתה של פרופ' קרומר-נבו. זאת, בדגש על משפחות החיות בעוני ובהדרה ו/או על משפחות עם ילדים במצבי סיכון גבוה".

להורדה מסמך על מיצוי זכויות אקטיבי בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים 

שותפים לתכנית:משרד הרווחה והשירותים החברתיים - השירות לרווחת הפרט והמשפחה; המוסד לביטוח לאומי - הקרן למפעלים מיוחדים; אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר. 

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל