1 מכל 4 ילדים ערבים נמצא בסיכון

1 מכל 4 ילדים ערבים נמצא בסיכון