נושמים לרווחה במרכזי עוצמה

נושמים לרווחה במרכזי עוצמה

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
3
 
מוקדים בארץ
0

העוני הוא תופעה חברתית רבת פנים, בעלת השלכות קשות על האדם, המשפחה, הקהילה והחברה. העוני והטיפול בו ובמצוקות הנלוות אליו הם מורכבים ורב-ממדיים. דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי קובע, שאחת מכל חמש משפחות בישראל חיה מתחת לקו העוני. מדגם מייצג בקרב מדינות ה-OECDמלמד, כי שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים קבע כיעד - פיתוח מענים לשיפור מצבם של אנשים החיים בעוני ובהדרה. לשם כך, המשרד חבר לג'וינט-אשלים ולשותפים נוספים לפיתוח תכנית "נושמים לרווחה במרכזי עוצמה" כצעד ראשון ומשמעותילשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה חברתית בתחומי חיים שונים וליצירת מוביליות במצבן באמצעות מערך מענים ייעודי. התכנית פועלת על פי תפיסת עולם מקצועית, המתייחסת למשפחה כיחידת התערבות ומתבססת על גישה של עבודה סוציאלית מודעת עוני, לפיה עוני מהווה הפרה של זכויות אדם, בשעה שההתערבות המקצועית מתקיימת בשותפות ובהתייצבות לצדם של האנשים החיים בעוני. התכנית מורכבת משתי תת-תכניות, שיחד יוצרות את התכנית הכוללת: "נושמים לרווחה" ו- "מרכזי עוצמה."

"נושמים לרווחה" מכוונת לקידום מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה באמצעות העמדה של טיפול פסיכו-סוציאלי ומערך מענים אינטנסיביים עבורן, לפרק זמן מוגבל. לרשות המשפחות עומדים עובד סוציאלי ייעודי, מלווה משפחה וסל מענים גמיש, המסייעים למשפחה בתהליך הגדרת מטרותיה והשגתן. "מרכזי עוצמה" עוסקת בהנגשה של מענים למשפחות ולפרטים החיים בעוני ובהדרה, כך שכל אחד, בהתאם לצרכיו ולאפשרויות שברשותו, יוכל לשפר את איכות חייו ולהשתתף בתהליכים החברתיים בקהילה. תכנית זו היא בהובלה של עובד סוציאלי ייעודי, שעמו פועלים עובד סוציאלי למיצוי זכויות וקהילה, רכז תעסוקה ומלווה עוצמה. במרכז ניתנים מענים קבוצתיים, המכוונים לענות על מגוון צורכי הלקוחות וכן תקציב ייעודי למענים פרטניים בתחום השיקום הכלכלי-תעסוקתי. התכנית כמכלול שואפת להשפיע על שני צירים מרכזיים:

  • ברמת אוכלוסיות היעד - שיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה חברתית.
  • ברמת המערכת - הטמעת מודל העבודה במשרד ובמחלקות הרווחה, כך שיהווה בסיס לעבודת המחלקה עם משפחות בעוני ובהדרה, בדגש על עבודת עו"ס המשפחה.

התכנית מלווה 2,830 משפחות באופן אינטנסיבי וכ-9,212 משפחות ופרטים, המקבלים מענים קבוצתיים וקהילתיים על ידי 105 עובדים סוציאליים ו-241 מלווים. לאחר פעילות בת שנה וחצי, ניתן לראות השפעה בשתי הרמות שאליהן התכנית מכוונת: 84% מהמשפחות בחרו ביעד התעסוקה כתחום לשיפור, ובטווח של חצי שנת התערבות חל שיפור מובהק במצבן; 60% מהמשפחות בחרו בתחום שיפור תנאי חיים בסיסיים כיעד לשיפור, ו-40% מסל המענים נוצל לטובת יעד זה. ברמת ההשפעה על המערכת, חל שינוי עמוק בגישת הצוותים לתפקידם, תוך הכרה וכבוד ברצונות ובצורכי הלקוח, כפי שהוא מגדיר אותם, ומתחזק מיצובו של העובד הסוציאלי המשפחתי במחלקה כמומחה לטיפול במשפחות החיות בעוני.

 

שותפים לתכנית:משרד הרווחה והשירותים החברתיים; קרן רש"י; השלטון המקומי.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל