חזרה לאתר אשלים

תנאי הגשה

תנאי הגשה

המטרה

עמותת אשלים העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם החליטה להעניק השנה את "פרס אשלים" לצעירים או צעירות בני 18-30 שפיתחו והובילו, כיחידים או כצוותים, יוזמה חברתית חדשנית ומוכחת בהצלחתה למען ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון.

אנו מזמינים אתכם להמליץ על צעירות וצעירים שעונים להגדרה זו.

תכנית הפרסים

בכל שנה יוענקו שלושה פרסים

שני פרסים בסך השווה בש"ח ל 2,500 $ כל - אחד, ליחידים.

פרס אחד בסך השווה בש"ח ל 5,000 $ לצוות.

ועדת הפרס רשאית לחלק את סך הפרסים אחרת, עפ"י שיקול דעתה .

הזכאים למועמדות לפרס

א.  הפרסים יוענקו לאזרח/י מדינת ישראל אשר פיתחו והובילו יוזמה חברתית כאמור לעיל למען ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון בישראל.  במקרים מיוחדים, יוענק הפרס לתושב קבוע המתגורר בישראל מספר שנים והרואה את ישראל כביתו .

ב . הפרסים יוענקו אך ורק לאדם יחיד או לצוות בגיל 18 עד 30 ולא למוסד, אגודה, עמותה, חברה לתועלת הציבור או כל תאגיד אחר .

ג.  אדם יחיד או צוות אשר זכה בעבר בפרס בתכנית הפרסים דנן, לא יוכל להיות מועמד לפרס נוסף .

ד.  לא ניתן להעניק את הפרס לאישיות הממלאת משרה ציבורית פוליטית, אלא אם כן הוגשה מועמדות, נדונה ואושרה עוד בטרם מונתה האישיות למשרה כאמור .

ארגון ותפקידים 

א. אשלים, באמצעות ועדת ההיגוי של מיד"א, תמנה ועדת פרס. ועדת הפרס תפעל כועדת השיפוט וההחלטה של הענקת הפרסים. החלטותיה של ועדת הפרס תהיינה סופיות ומחייבות. יו"ר ועדת הפרס וחברי ועדת הפרס ימונו על ידי ועדת ההיגוי של מיד"א מרכז הידע של אשלים .

ב. ועדת הפרס תהיה בת ששה משתתפים, ובהם יו"ר, שאינו עובד משרד ממשלתי, נציג משרד הרווחה, נציג התורם, חבר שאינו עובד משרד ממשלתי או עמותה, ומנהל/ת מיד"א .

ג. ועדת ההיגוי של מיד"א תהיה רשאית למנות חבר נוסף לועדת הפרס, ובלבד שהמינוי יתקבל פה אחד על ידי כל חברי ועדת ההיגוי של מיד"א. מינתה ועדת ההיגוי חבר לועדת השיפוט, ואתו אדם סרב או נמנע ממנו מלהשתתף, יתמנה חבר חלופי מתוך מאגר שייבנה אף הוא על ידי ועדת ההגוי של מיד"א  .

ד. ועדת ההיגוי של מיד"א תהיה רשאית לדון בשינויים/תוספות לתקנון .

ה. מנהל/ת מיד"א י/תרכז את פעולת הועדה