אדוה ברקוביץ' רומנו

 • סוגי השיח המגדרי והשפעתם על מדיניות, פרקטיקות ואתגרים בג'וינט ישראל

  למקורות ביביליוגרפים 
  אייזנשטדט, מ', סופר, מ', ושטיינברג, ע'  2010 . "בכלא אני נחה" – אסירות מבעד לחומות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
   
  ברקוביץ'-רומנו, א', קרומר-נבו, מ', וקומם, מ'  2013. גוף הידע המחקרי בישראל על נערות במצבי מצוקה: סקירה היסטורית מפרספקטיבהפמיניסטית. חברה ורווחה לג 1, 7– 39 .
   
  גבע, ק', זלצמן, ג', ואפטר, א'  2003 . הבדלים בין המגדרים בהתנהגות אובדנית בילדים ונוער. הרפואה 142 , 203 – 207 .
   
  גולן, מ'  2002 . הבדלים בין נערים לנערות במצוקה השוהים במסגרת חוץ-ביתית כפויה. חברה ורווחה כב, 519 – 544 .
   
  גולן, מ', קומם, מ', וקאי-צדוק, א'  2008 . "לראות את האור להאיר את החושך – על תכנית נערות למען נערות –מנטורינג". בתוך: חובב,מ', מל, ח' וגולן, מ' )עורכים(. התערבויות טיפוליות עם בני נוער בסיכון. ירושלים: כרמל. 4 לשלוש לומדות שפיתחה אשלים ראו: http://www.ashalim.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=category&c...
   
  גור, ע'  2008 . מופקרות: נשים בזנות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. גיליגן, ק'  1995 . בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה. תל אביב: ספרית פועלים.
   
  גל, ג', לבב, י', וגרוס, ר'  2010 . התעללות בילדים: שכיחות והשלכות ארוכות טווח – ממצאים מסקר בריאות הנפש הלאומי. חברה ורווחה ל, 376 – 359 .
   
  דרי, ד'  1980 . קדום רווחתן של נערות במצוקה בדיקת מערכת והמלצות לשיפור. ירושלים: לשכת סגן ראש הממשלה – צוות מדיניות חברתית.
   
  וילמובסקי, ע'  2010 . אלימות בדייטינג בישראל – מבט פמיניסטי. חיבור לשם קבלת תואר דוקטורט לפילוסופיה. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים.
   
  ויצטום, א', שטיין, ד', ולצר, י'  2005 . אנורקסיה נרבוזה כתסמונת תלוית תרבות. בתוך: ר' לב-ויזל, ג' צוויקל ונ' ברק )עורכות(, "שמרי נפשך": בריאות נפשית בקרב נשים בישראל )עמ' 205 – 228 (. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. זיו, א'  2012 . טראומה עיקשת. מפתח 5, 55 – 74 .
   
  טנא, ד'  1986 . השירות לנערה – חידוש או קיפאון? עבריינות וסטייה חברתית יד, 19 – 37 .
   
  כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', דולב, ט', שמש, א', ורהב, ג'  1999 . סקר בני נוער בטיפול היחידות לקידום נוער שבפיקוח מנהל, חברה ונוער, משרד החינוך, התרבות והספורט: מאפיינים, צרכים ומענים – דו"ח מחקר. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לילדים נוער, ומשרד החינוך
   
  התרבות והספורט, מנהל חברה ונוער. כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', ויורוביץ, ל' 2005 . התמודדות עם צורכיהן של נערות בשירותים לנוער בישראל. ירושלים: מאיירס–ג'וינט–מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.
   
  כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', יורוביץ, ל', קונסטנטינוב, ו', ואפרתי, ר'  2005 . מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות – משרד הרווחה. ירושלים: מאיירס–ג'וינט–מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.
   
  כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', קונסטנטינוב, ו', ויורוביץ, ל'  2006 . נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים. ירושלים: מאיירס–ג'וינט–מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.
  כהן, ת'  1995 . תפיסת יחסי הורה בת על ידי נערות במצוקה ועל ידי נערות רגילות. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. משרד הבריאות  2001 . ערכה לאיתור וזיהוי הפרעות אכילה אצל בני נוער. ירושלים: המחבר. משרד הבריאות  2006 . מב""ת צעיר: סקר מצב בריאות ותזונה לאומי ראשון לתלמידי כיתות ז'–י"ב. ירושלים: המחבר.
   
  פרידמן, א'  2006 . על פמיניזם, נשיות וכח של נשים בישראל. בתוך: ד' יזרעאלי, א' פרידמן, ה' דהאן-כלב, ח' הרצוג, מ' חסן, ח' נוה וס' פוגל-ביז'אוי עורכות, מין, מגדר פוליטיקה עמ' 19 – 48 . תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
   
  קומם, מ'  2008  "נערות במצוקה" – בעיה אישית או תוצאה של מציאות חברתית. עץ השדה 1, 26 – 30 .
   
  קומם, מ', גולן, מ', דולב, ט', ויובל, ד'  2004 . נערות על המפה: מסגרת לפיתוח שירותים ותוכניות לצרכים ייחודיים של נערות. בתוך: ג' רהב, י' ווזנר, ע' פייסל, ומ' ונדר-שוורץ עורכים, נוער בישראל עמ' 191 – 207 . תל אביב: המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער.
   
  קפלן, ג', פריימוביץ, מ', וסיקרון, פ'  2007  מצב הבריאות של בני נוער: עולים מחבר העמים לשעבר וילידי ישראל. הרפואה 146 , 420 – 424 . קצב, ר'  2009  נשים צעירות חסרות בית ומשתמשות בסמים: חווייתן ותפיסתן את צורכיהן. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב.
   
  קרומר-נבו, מ', וקומם, מ'  2012 . הצטלבות מיקומי שוליים מסגרת מושגית לפרקטיקה של עבודה סוציאלית פמיניסטית עם נערות. חברה ורווחה לבג, 347 – 374 .
   
  צ'ודורו, נ'  2007 . שיעתוק האמהות – פסיכואנליזה והסוציולוגיה של המגדר. בתוך: י' ניצה, ת' אלאור, א' לובין, ח' נווה ות' עמיאל-האוזר עורכות, דרכים לחשיבה פמיניסטית – מקראה עמ' 86 – 135 . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
   
  רזי, ת'  2009  ילדי ההפקר: החצר האחורית של תל אביב המנדטורית. תל אביב: עם עובד.
   
  רפפורט, ת'  1989 . "בין מרגרינה לברזל" – זירות החיברות והחברות של נערות במצוקה. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון לחקר הטיפוח בחינוך.
   
  שדמי, א'  2003 . לקראת תפיסה אחרת של אלימות גברים נגד נשים. בטחון סוציאלי 64 , 5– 44 .
   
  שטיינר, י'  1979 . נערות במצוקה – ידע, עמדות והתנהגות מינית. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה.
   
  Abrams, L. S. (2002). Rethinking girls "at risk": Gender, race, and class intersections and adolescent development. Journal of Human Behavior in the Social Environment 6(2), 49–66.
   
  Ajzenstadt, M., & Steinberg, O. (1995). The elasticity of the law: Treating girls in distress in Israel through the shadow of the law. British Journal of Criminology 35(2), 236–247.
   
  Bloom, B., Owen, B., Deschenes, E. P., & Rosenbaum, J. (2002). Moving toward justice for female juvenile offenders in the new millennium modeling gender-specific policies and programs. Journal of Contemporary Criminal Justice 18(1), 37–56.
   
  Chesney-Lind, M. (1999). Challenging girls’ invisibility in juvenile court. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 564, 185–202.
   
  Classen, C. C., Palesh, O. G., & Aggarwal, R. (2005). Sexual Revictimization a review of the empirical literature. Trauma violence abuse 6(2), 103–129.
   
  Farbstein, I., Mansbach-Kleinfeld, I., Levinson, D., Goodman, R., Levav, I., Vograft, I., Kanaaneh, R., Ponizovsky, A. M., Brent, D. A., & Apter, A. (2010). Prevalence and correlates of mental disorders in Israeli adolescents: Results from a national mental health survey. Journal of Child Psychology and Psychiatry 51, 630–639.
   
  Goodkind, S. (2005). Gender-Specific services in the juvenile justice system: A critical examination. Affilia 20(1), 52–70.
   
  Goodkind, S. (2009). “You can be anything you want, but you have to believe it”: Commercialized feminism in gender-specific programs for girls. Signs: Journal of women in culture & society 34(2), 397–422.
   
  Heidemann, G., & Ferguson, K. M. (2009). The girl child: A review of the empirical literature. Affilia 24, 165–185.
   
  Kearney, M. C. (2009). Coalescing: The development of girls’ studies. NWSA Journal 21(1), 1–33.
   
  Latzer, Y., Tzischinsky, O., & Geraisy, N. (2006). Comparative study of eating-related attitudes and psychological traits between Israeli-Arab and Jewish schoolgirls. Journal of Adolescence 30, 627–637.
   
  Pipher, M. (1994). Reviving Ophelia: Saving the selves of adolescent girls. New York: Ballantine Books.
   
  Slonje, R., & Smith, P. K. (2007). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology 49(2), 147–154. World Health Organization (2002). Gender and Mental Health. Retrieved 11.11.2011 from Word Wide Web: http://whqlibdoc.who.int/gender/2002/a85573.pdf.
   

  במאמר זה נעסוק בהתפתחות של תפיסת העבודה בג'וינט-אשלים בעבודה עם נוער ובמיוחד נערות וצעירות במצבי מצוקה, מתוך הבנה שיש לפתח מטריית תכניות על בסיס תפיסה "רגישת מגדר". בהמשך להבנה זו, בשנת 2002 הקימה אשלים את "נערות וצעירות על המפה" – מסגרת כוללת לפעולות ולפיתוח מענים לצרכים הייחודיים של נערות וצעירות. מסגרת זו פועלת בשותפות של משרדי ממשלה, עמותות וארגונים, במטרה לעורר מודעות לצרכים הייחודיים של נערות וצעירות בקרב אנשי מקצוע ולתמוך בפיתוח תכניות מותאמות להן. המאמר דן בקצרה במצבי המצוקה של נערות במצבי סיכון ומתאר את סוגי השיח השונים שהתפתחו במהלך השנים ואת תרגומם לפרקטיקות עבודה מקצועיות באשלים. תופעת הנוער במצבי מצוקה זוכה להתייחסות נרחבת בספרות ובפרקטיקה ורווחות לגביה שתי תפיסות: תפיסה "עיוורת מגדר", המתייחסת לנערות ולנערים כמקשה אחת ללא הפרדה מגדרית, ותפיסה "רגישת מגדר", המדגישה את המאפיינים הייחודיים של נערות בהשוואה לנערים. התפיסה השנייה, שאומצה על ידי ג'וינט-אשלים, מבוססת על ספרות מחקרית בארץ ובעולם המצביעה על חוויות וקשיים שנערות מתמודדות עמם בגיל ההתבגרות גולן, 2002 ; כאהן-סטרבצ'ינסקי ויורביץ, 2005 ; קומם, 2008 ; קומם, גולן, דולב ויובל, 2004 ; קרומר- נבו וקומם, 2012. על פי תפיסה זו, רק אימוץ מודע של פרספקטיבה המבחינה בנערות כקבוצה ייחודית יאפשר לזהות את הסובייקטיביות שלהן, את מסלולי התפתחותן ואת מצוקותיהן. בלי פרספקטיבה כזו, נערות אינן נראות. אחת התוצאות של התעלמות מהצרכים הייחודיים של נערות היא הקושי שלהן לקבל עזרה ומענים הולמים, שכן דרכי העבודה המקצועיות אינן מותאמות למציאות החיים של נערות וצעירות
  קרא עוד
 • בואו נדבר על מיניות

  כהורים, כאנשי וכנשות מקצוע אנו תוהים על תפקידנו ביצירת מרחב לשיח על מיניות, מגדר ואלימות מינית עם ילדים ונוער. בניסיון לענות על החלק מהשאלות האלה יצרנו עבורכם לומדה להקניית ידע וכלים בנושא.
  קרא עוד