קרן דורון כץ

 • מדידה משותפת ומדדים משותפים באשכולות איזוריים

  למקורות ביביליוגרפים 
  אלמוג, י', וחביב, ג'  2013 . מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי: סקירת הספרות, המשגה ופיתוח קונספטואלי. ירושלים: מכון מאיירס–ג'וינט–ברוקדייל.
   
  אלסטר, ס', חביב, ג', וצבע, י'  2010  פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות במערכות שירות: לקחים וקווים מנחים מהספרות. ירושלים: מכון מאיירס–ג'וינט–ברוקדייל.
   
  ברוך, ג', ואסף, ר' 2012 . פיתוח בנגב ולא פיתוח הנגב – ההזדמנות הגלומה בהחלפת אות אחת. אקולוגיה וסביבה, 3 1, 115 – 116 .
   
  החלטת ממשלה 5255 דצמבר 2012  – מדדי איכות חיים. נדלה ב 9/2/2015 מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des5255.aspx סיכום מושב מדדי איכות חיים אזוריים שהתקיים במסגרת קונגרס כמ"מ בנגב  2013  נדלה מתוך: http://www.theinstitute.org.il/files/pictures/articles/madad_eichut_ ha...
   
  עוזיאל, א'  2012 . מיצוי היתרון היחסי – גודל הרשויות המקומיות והשפעתו על אפקטיביות ומשילות. מכון אלכא למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל. נדלה מתוך: http://www.theinstitute.org.il/files/pictures/articles/mizuy2012.pdf
   
  Hess, D. J. (2009). Localist movements in a global economy: Sustainability, justice, and urban development in the United States. Cambridge, Mass.: MIT Press.
   
  Negev, M., & Teschner, N. (2013). Rethinking the relationship between technical and local knowledge: Toward a multi-type approach. Environmental Science & Policy, 30, 50–59.
   
  Rondinella, T., Itay-Sarig, A., & Ricci, C. A. (2014). The role of civil society and regionalism for progress in well-being measurement projects: Insights from international case studies. Retrieved from: http://www.theinstitute.org.il/files/articles/wellbeing_working_paper__3...
   
  Turner, S., Merchant, K., Kania, J., & Martin, E. (2012).Understanding the Value of Backbone Organizations in Collective Impact. Stanford Social Innovation Review. Retrieved from: http://www.fsg.org/Portals/0/Uploads/Documents/PDF/ Understanding_the_V...
   

  הגדרת הבעיה או האתגר העומדים בבסיס מודל האשכולות, היא תקרת הזכוכית המאפיינת רשויות מקומיות רבות בישראל, שעל רקע גודלן היחסי, ריחוקן מהמרכז ומצבן הכלכלי )גורמים הקשורים זה בזה( מתקשות באספקת שירותים חברתיים וכלכליים ברמה המקבילה לרשויות שאתגרים אלו אינם מאפיינים אותן עוזיאל, 2012. על רק זה פותח עקרון האזוריות, שבבסיסו ההנחה כי קשיים אלו הם קשיים מובנים הנובעים מהנתונים הטבעיים, מהמבנה המוניציפלי וממערכת היחסים שבין השלטון המרכזי בישראל לשלטון המקומי. האשכול הראשון שהחל לפעול היה אשכול הגליל המערבי. מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל ליווה את הקמתו ואת שכפול המודל. בשנת 2012 יצא משרד הפנים ב"קול קורא" לרשויות להקים אשכולות, ובעקבותיו הוקמו ארבעה אשכולות נוספים, שגם אותם ליווה המכון. את תכנית האשכולות מממנים משרד הפנים ומשרד האוצר, Wohl Legacy , UJA Federation of New York, Russel Berrie Foundation ו- 12 Meyerhoff Foundation . מעבר לחיבור בין הרשויות, תשתית האשכול משמשת הזדמנות לחבירה של שחקנים נוספים ממגזרים שונים: השלטון המרכזי, המגזר העסקי, המגזר הפילנתרופי והחברה האזרחית, ומהווה הזדמנות לפעולה משותפת עם מוסדות בעלי אופי אזורי, כגון בתי חולים, מכללות ואזורי תעשייה ובעלי תשתיות דומות. יש לשים לב שבהגדרה הקלאסית בספרות העוסקת בקולקטיב אימפקט מוגדרת הבעיה במונחים של Large-Scale Complex Social Issues" " ומוכנסת להקשר לאומי או
  קרא עוד
  PDF icon להורדת מאמר (1004.83 KB)
 • 70 שנות אזוריותּ בישראל

  למקורות ביביליוגרפים 
  בן אליא, נ’ (2007). החוליה החסרה: שלטון אזורי בישראל. ירושלים: מכון
  פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
  גדות, א’ (24.1.2004). הרשויות המקומיות. פרלמנט, 43 . נדלה ב- 4.5.2018
  מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה:
  חסקין, ג’ (6.10.2013). יהושע חנקין וגאולת אדמות העמק. גילי חסקין-מדריך
  טיולים. נדלה ב- 4.5.2018 מתוך:
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (24.4.2018). הרשויות המקומיות בישראל –
  2016 . פרסום מספר 110/2018 . ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  משרד הפנים. התוכנית להבראת כלכלת ישראל (2003). נדלה ב 15.4.2018-
  מאתר משרד הפנים:
  CHMap/Documents/Gvulot45.pdf]
  עוזיאל, א’ (2015). משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות. ירושלים:
  משרד הפנים, משרד האוצר ואלכא ג’וינט ישראל.
  פורום המומחים לאזוריות (2018 א). סקירת ידע. חוברת 4: תכנון אזורי. ירושלים:
  מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג’וינט ישראל.
  פורום המומחים לאזוריות (2018 ב). סקירת ידע. חוברת 5: האזוריות החדשה
  בישראל: המשגת הידע, עיצוב תפיסת והמלצות ליישום. ירושלים: מכון
  אלכא למנהיגות וממשל, ג’וינט ישראל.
  רובינשטיין, א’ (2004). הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן.
  ירושלים: הכנסת – מרכז מחקר ומידע.
  ריבלין, ר’ (14.6.2016). דברי נשיא המדינה בכנס הרצליה בבית הנשיא.
  נדלה מאתר בית הנשיא:
  רזין, ע’, וחזן, א’ (2012). הסדרים מוניציפאליים: כיוונים לרפורמה במסגרות
  שלטון וממשל מקומי בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
  שרון, א’ (1951). תכנון פיסי לישראל. ירושלים: הוצאת מדינת ישראל – המדפיס
  הממשלתי.
   
  Jonas, A. (2012). Region and place: Regionalism in question. Progress
  in Human Geography, 36(2), 263–272.
  Massey, D. (1979). In what sense a regional problem? Regional
  studies, 13(2), 233–243.
  OECD (2005). Building Competitive Regions :Strategies and
  Governance. OECD Publishing.
  OECD (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being.
  OECD Publishing.
  OECD (2016). Framework to Measure Regional and Local Well
  :Being. OECD Publishing. Retrieved from
  html
  "Paasi, A. (2009). The resurgence of the “region” and “regional identity
  Theoretical perspectives and empirical observations on regional
  dynamics in Europe. Review of international Studies, 35(S1), 121–
  146.
  Von Tunzelmann, N. (2009). Regional capabilities and industrial
  (regeneration. In: Farshchi, M., Janne, O., & P. McCann (Eds.
  :Technological Change and Mature Industrial Regions
   & Firms, Knowledge and Policy (pp. 11–28). Cheltenham, UK 
  .Northampton, MA: Edward Elgar
   

  פתיח במרכזו של כנס הרצליה 2016 פותח הנשיא ראובן )רובי( ריבלין בנאום המכונה “ארבעת השבטים” ובו הוא מתאר את החברה הישראלית כפסיפס של ארבעה שבטים – חרדים, ערבים, חילונים ודתיים – המתקרבים זה לזה בגודלם ונמצאים בתחרות זה עם זה על סוגיות יסוד. הנשיא קורא לשותפות בין ארבעת השבטים תוך שמירה על עקרונות של ביטחון, שוויון והוגנות, אחריות משותפת לגורל המדינה ויצירת ישראליות משותפת. הוא מצביע על ארבעה מנועים של שינוי, מערכות חיוניות ליצירת שותפות, שבכוחן לסלול את דרכנו לתקווה ישראלית...
  קרא עוד