מיכל יטמנו-מוזס

 • הטיפול במשפחות החיות בעוני במחלקות לשירותים חברתיים – התפתחות ושינויים

  למקורות ביביליוגרפים 
  אופק, א’ (2009). דוח מחקר: הערכות לרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים.
  ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למחקר, תכנון
  והכשרה.
  איגוד העובדים הסוציאליים (2006). קוד האתיקה של העובדים הסוציאליים
  בישראל. נדלה מתוך:
  אנדבלד, מ’, גוטליב ד’, הלר א’ וכראדי, ל’ (2017). דוח ממדי העוני והפערים
  החברתיים – ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי 2016 . ירושלים:
  המוסד לביטוח לאומי.
  הוועדה למלחמה בעוני בישראל (2014). דוח הועדה למלחמה בעוני בישראל
  בראשות מר אלי אלאלוף. ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים
  החברתיים.
  לביא, י’ (2008). דין וחשבון הוועדה לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל.
  ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  מתווה לפיתוח ידע, תורה ופרקטיקה לעבודה עם משפחות החיות בעוני ו/או
  משפחות עם ילדים במצבי סיכון גבוה (2016). ירושלים: משרד העבודה,
  הרווחה והשירותים החברתיים, אשלים ג’וינט ישראל.
  סער-הימן, י’, לביא-אג’אי, מ’ וקרומר-נבו, מ’ (2015). פרקטיקה של עבודה
  סוציאלית מודעת-עוני: נקודת המבט של משתמשות השירותים. ביטחון
   סוציאלי, 101, 39–9.
  קרומר-נבו, מ’ (2017). עבודה סוציאלית מודעת עוני בתכנית מפ”ה )משפחות
  פוגשות הזדמנות(: מושגים, כאבים ותקוות. באר שבע.
  קרומר-נבו, מ’, אטיאס, ע’ ובן־שמאי, א’ (2002). שגרת העבודה עם משפחות
  במצוקה עמוקה בשירותי הרווחה: קווי יסוד לדיון מקצועי. חברה ורווחה, כ”ב
  .221–199 ,(2)
  קרומר-נבו, מ’, וייס-גל, ע’ ומוניקנדם, מ’ (2008). עבודה סוציאלית מודעת לעוני
  .26– מסגרת קונספטואלית להכשרה מקצועית. חברה ורווחה, כ”ח, 1
  Krumer-Nevo, M., Weiss-Gal, I., & Levin, L. (2011). Searching
  for poverty-aware social work: Discourse analysis of job
  descriptions. Journal of Social Policy, 40(2), 313–332.
  Waldegrave, C. (2005). "Just therapy" with families on low incomes.
  Child Welfare, 84, 265–276.

  עוני בישראל מדינת ישראל בולטת בין מדינות המערב בשיעור הגבוה של העניים ובאי-השוויון החברתי. מציאות זו החריפה מאז סוף שנות ה 90- של המאה ה 20- . מדוח העוני לשנת 2016 עולה כי בישראל חיו בעוני 463,300 משפחות שבהן 1,809,200 נפשות, מהן 842,300 ילדים ובני נוער. תחולת העוני של משפחות עמדה בשנה זו על 18.6% (המוסד לביטוח לאומי, 2016 ) מהשוואה עם מדינות ה-OECD עולה כי ישראל מובילה בשיעור העוני הן בקרב נפשות והן בקרב ילדים. מכלל המשפחות החיות בעוני, שיעור המשפחות החיות בעוני מתמשך (משפחות שהכנסותיהן והוצאותיהן נמצאות באופן מתמשך מתחת לקו העוני) עומד על כ -60%...
  קרא עוד