טלי-נוי הינדי

 • 70 שנות אזוריותּ בישראל

  למקורות ביביליוגרפים 
  בן אליא, נ’ (2007). החוליה החסרה: שלטון אזורי בישראל. ירושלים: מכון
  פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
  גדות, א’ (24.1.2004). הרשויות המקומיות. פרלמנט, 43 . נדלה ב- 4.5.2018
  מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה:
  חסקין, ג’ (6.10.2013). יהושע חנקין וגאולת אדמות העמק. גילי חסקין-מדריך
  טיולים. נדלה ב- 4.5.2018 מתוך:
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (24.4.2018). הרשויות המקומיות בישראל –
  2016 . פרסום מספר 110/2018 . ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  משרד הפנים. התוכנית להבראת כלכלת ישראל (2003). נדלה ב 15.4.2018-
  מאתר משרד הפנים:
  CHMap/Documents/Gvulot45.pdf]
  עוזיאל, א’ (2015). משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות. ירושלים:
  משרד הפנים, משרד האוצר ואלכא ג’וינט ישראל.
  פורום המומחים לאזוריות (2018 א). סקירת ידע. חוברת 4: תכנון אזורי. ירושלים:
  מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג’וינט ישראל.
  פורום המומחים לאזוריות (2018 ב). סקירת ידע. חוברת 5: האזוריות החדשה
  בישראל: המשגת הידע, עיצוב תפיסת והמלצות ליישום. ירושלים: מכון
  אלכא למנהיגות וממשל, ג’וינט ישראל.
  רובינשטיין, א’ (2004). הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן.
  ירושלים: הכנסת – מרכז מחקר ומידע.
  ריבלין, ר’ (14.6.2016). דברי נשיא המדינה בכנס הרצליה בבית הנשיא.
  נדלה מאתר בית הנשיא:
  רזין, ע’, וחזן, א’ (2012). הסדרים מוניציפאליים: כיוונים לרפורמה במסגרות
  שלטון וממשל מקומי בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
  שרון, א’ (1951). תכנון פיסי לישראל. ירושלים: הוצאת מדינת ישראל – המדפיס
  הממשלתי.
   
  Jonas, A. (2012). Region and place: Regionalism in question. Progress
  in Human Geography, 36(2), 263–272.
  Massey, D. (1979). In what sense a regional problem? Regional
  studies, 13(2), 233–243.
  OECD (2005). Building Competitive Regions :Strategies and
  Governance. OECD Publishing.
  OECD (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being.
  OECD Publishing.
  OECD (2016). Framework to Measure Regional and Local Well
  :Being. OECD Publishing. Retrieved from
  html
  "Paasi, A. (2009). The resurgence of the “region” and “regional identity
  Theoretical perspectives and empirical observations on regional
  dynamics in Europe. Review of international Studies, 35(S1), 121–
  146.
  Von Tunzelmann, N. (2009). Regional capabilities and industrial
  (regeneration. In: Farshchi, M., Janne, O., & P. McCann (Eds.
  :Technological Change and Mature Industrial Regions
   & Firms, Knowledge and Policy (pp. 11–28). Cheltenham, UK 
  .Northampton, MA: Edward Elgar
   

  פתיח במרכזו של כנס הרצליה 2016 פותח הנשיא ראובן )רובי( ריבלין בנאום המכונה “ארבעת השבטים” ובו הוא מתאר את החברה הישראלית כפסיפס של ארבעה שבטים – חרדים, ערבים, חילונים ודתיים – המתקרבים זה לזה בגודלם ונמצאים בתחרות זה עם זה על סוגיות יסוד. הנשיא קורא לשותפות בין ארבעת השבטים תוך שמירה על עקרונות של ביטחון, שוויון והוגנות, אחריות משותפת לגורל המדינה ויצירת ישראליות משותפת. הוא מצביע על ארבעה מנועים של שינוי, מערכות חיוניות ליצירת שותפות, שבכוחן לסלול את דרכנו לתקווה ישראלית...
  קרא עוד