דנה דמרי

 • ממדי תופעת הבריונות בקרב מתבגרים בישראל – תמונה כואבת

  למקורות ביביליוגרפים 
  בוניאל-נסים, מ’ ודולב-כהן, מ’ (2012). ילדים כותבים על קירות: תרבות
  הפייסבוק. עיון ומחקר בהכשרת מורים, 13, 231–207. 
  בזק (2017). החיים בעידן הדיגיטלי: דוח האינטרנט של בזק לשנת 2017
  נדלה מתוך:
  בנבנישתי, ר’, חורי-כסברי, מ’ ואסטור, ר’ (2006). ממצאים מסקר אלימות ארצי-
  התשס”ה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 23 ,43–34 .
  היימן, ט’, אולניק-שמש, ד’ ועדן, ס’ (2014). דוח מחקר למשרד החינוך: אלימות
  ופגיעות ברשת האינטרנט: מאפיינים, דפוסים, גורמי סיכון וגורמים מגנים
  בקרב ילדים ובני נוער. האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר-אילן.
  הראל-פיש, י’, וולש, ס’, בוניאל-נסים, מ’, דז’אלובסקי, א’, אמית, ש’, טסלר, ר’
  וחביב, ג’ (2013). נוער בישראל: בריאות רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי
  התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל. דו"ח HBSC ישראל. תוכנית  
  המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער, בית הספר לחינוך,
  אוניברסיטת בר-אילן.
  המועצה הלאומית לשלום הילד (2015). השנתון הסטטיסטי “ילדים בישראל
  2015 ” – לקט נתונים.
  ראמ”ה (2011). ניטור רמת האלימות בבתי הספר על-פי דיווחי תלמידים –
  תשע”א ותשס”ט. משרד החינוך.
  ראמ”ה (2014). ניטור רמת האלימות בבתי הספר על-פי דיווחי תלמידים –
  תשע”ג. משרד החינוך.
  רולידר, ע’, לפידות-לפלר, נ’ ולוי, ר’ (2000). תופעת ההצקה בבתי ספר בישראל.
  מכללת עמק יזרעאל.
   
   
  Ang, R. P., Tan, K., & Mansor, A. T. (2011). Normative beliefs about
  aggression as a mediator of narcissistic exploitativeness and
  cyberbullying. Journal of Interpersonal Violence, 26, 2619–2634.
  Atlas, R. S., & Pepler, D. J. (1998). Observations of bullying in the
  classroom. The Journal of Educational Research, 92, 86–99.
  Barry, C. T., Frick, P. J., DeShazo, T. M., McCoy, M. G., Ellis, M 
  Loney, B. R. (2000). The importance of callous-unemotional traits
  for extending the concept of psychopathy to children. Journal of
  Abnormal Psychology, 109, 335–340.
  Benbenishty, R., & Astor, R. A. (2005). School Violence in Context:
  Culture, Neighborhood, Family, School, and Gender. Oxford
  University Press.
  Bolton, J., & Graeve, S. (Eds.). (2005). No Room for Bullies: From the
  Classroom to Cyberspace. Boys Town Press.
  Craig, W. M. & Peple, D. J. (1997). Observations of inter-group
  aggression in the schoolyard. Canadian Journal of School
  Psychology, 2, 41–60.
  de Bruyn, E. H., Cillessen, A. H., & Wissink, I. B. (2010). Associations
  of peer acceptance and perceived popularity with bullying
  and victimization in early adolescence. The Journal of Early
  Adolescence, 30, 543–566.
  Didden, R., Scholte, R. H. J., Korzilius, H., de Moor, J. M. H., Vermeulen
  A., O’Reilly, M., et al. (2009). Cyberbullying among students with
  intellectual and developmental disability in special education
  settings. Developmental Neurorehabilitation, 12, 146–151.
  Fernández, C. M. G., Félix, E. M. R., & Ruiz, R. O. (2015). Explicative
  factors of face-to-face harassment and cyberbullying in a sample
  of primary students. Psicothema, 27, 347–353.
  (Gámez-Guadix, M., Orue, I., Smith, P. K., & Calvete, E. (2013.
  Longitudinal and reciprocal relations of cyberbullying with
  depression, substance use, and problematic internet use among
  adolescents. Journal of Adolescent Health, 53, 446–452.
  Hamer, A. H., & Konijn, E. A. (2015). Adolescents' media exposure may
  increase their cyberbullying behavior: A longitudinal study. Journal
  of Adolescent Health, 56, 203–208.
  (Harper, C. R., Parris, L. N., Henrich, C. C., Varjas, K., & Meyers, J. (2012.
  Peer victimization and school safety: The role of coping
  effectiveness. Journal of School Violence, 11, 267–287.
  Hilton, J. M., Anngela-Cole, L., & Wakita, J. (2010). A cross-cultural
  comparison of factors associated with school bullying in Japan
  and the United States. The Family Journal, 18, 413–422.
  Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An exploratory
  analysis of factors related to offending and victimization. Deviant
  Behavior, 29, 129–156.
  Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide.
  Archives of suicide research, 14, 206–221.
  Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among
  middle school students. Journal of Adolescent Health, 41, S22–
  S30.
  Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012). Cyberbullying:
  Bullying in the Digital Age (2nd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
  Kowalski, R. M., Morgan, C. A., & Limber, S. P. (2012). Traditional bullying
  as a potential warning sign of cyberbullying. School Psychology
  International, 33, 505–519.
  Kubiszewski, V., Fontaine, R., Potard, C., & Auzoult, L. (2015). Does
  cyberbullying overlap with school bullying when taking modality
  of involvement into account? Computers in Human Behavior, 43,
  49–57.
  Landstedt, E., & Persson, S. (2014). Bullying, cyberbullying, and mental
  health in young people. Scandinavian Journal of Public Health, 42,
  393–399.
  Lev-Wiesel, R., Sarid, M., & Sternberg, R. (2013). Measuring social peer
  rejection during childhood: Development and validation. Journal
  of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22, 482–492.
  Li, Q., Smith, P. K., & Cross, D. (2012). Research into cyberbullying:
  Context. In Q. Li, D. Cross & P. K. Smith (Eds.), Cyberbullying in the
  Global Playground: Research from International Perspectives (pp.
  3–12). West Sussex: Wiley-Blackwell.
  Menesini, E., Camodeca, M., & Nocentini, A. (2010). Bullying among
  siblings: The role of personality and relational variables. British
  Journal of Developmental Psychology, 28, 921–939.
  :Menesini, E., & Nocentini, A. (2012). Peer education intervention
  (Face-to-face versus online. In A. Costabile & B. A. Spears (Eds.,
  The Impact of Technology on Relationships in Educational
  Settings (pp. 139–150). New York, NY: Routledge.
  Menesini, E., Nocentini, A., & Calussi, P. (2011). The measurement of
  cyberbullying: dimensional structure and relative item severity
  and discrimination. Cyberpsychology, Behavior, and Social
  Networking, 14, 267–274.
  Menesini, E., Nocentini, A., & Palladino, B. E. (2012). Empowering
  students against bullying and cyberbullying: Evaluation of an
  Italian peer-led model. International Journal of Conflict and
  Violence, 6, 313–320.
  Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B. E., Frisén, A., Berne, S
  Ortega-Ruiz, R., & Naruskov, K. (2012). Cyberbullying definition
  among adolescents: A comparison across six European countries.
  Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15, 455–463
  Mesch, G., & Talmud, I. (2010). Wired Youth: The Social World of
  Adolescence in the Information Age. New York, NY: Routledge
  Monks, C. P., Ortega, R., Robinson, S., & Worlidge, P. (2009). Cyberbullying
  among primary school-aged pupils. Kwartalnik Pedagogiczny, 4,
  167–181.
  Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, M., Ruan, W. J., Simons-Morton. B
  & Scheidt (2001). Bullying behavior among U.S. Youth: Prevalence
  and association with psychosocial adjustment. American Medical
  Association, 285, 2094–2100.
  :Olweus, D. (1991). Bully/victim problems among schoolchildren
  Basic facts and effects of a school based intervention program.
  The Development and Treatment of Childhood Aggression, 17,
  411–448.
  Olweus, D. (1993). Bullying at School: What we Know and what we Can
  do. Cambridge, MA: Blackwell.
  Olweus, D. (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? European
  Journal of Developmental Psychology, 9, 520–538.
  Ortega-Ruiz, R., Del Rey, R., & Casas, J. A. (2012). Knowing, building
  and living together on internet and social networks: The conred
  cyberbullying prevention program. International Journal of Conflict
  and Violence, 6, 302–312.
  :Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard
  A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence Juvenile
  Justice, 4, 148–169.
  Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2012). Cyberbullying: An update and
  (synthesis of the research. In J. W. Patchin, & S. Hinduja (Eds.,
  Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives (pp
  13–35). New York, NY: Routledge.
  Paul, S., Smith, P. K., & Blumberg, H. H. (2012). Revisiting cyberbullying
  in schools using the quality circle approach. School Psychology
  International, 33, 492–504.
  Perren, S., Corcoran, L., Cowie, H., Dehue, F., Mc Guckin, C., Sevcikova
  A., & Völlink, T. (2012). Tackling cyberbullying: Review of empirical
  evidence regarding successful responses by students, parents, and
  schools. International Journal of Conflict and Violence, 6, 283–292.
  Schargel, F. P. (2014). Creating Safe Schools. Routledge, NY: New
  York.
  (Schultze-Krumbholz, A., Jäkel, A., Schultze, M., & Scheithauer, H. (2012.
  Emotional and behavioural problems in the context of
  cyberbullying: A longitudinal study among German adolescents.
  Emotional and Behavioural Difficulties, 17, 329–345.
  Smith, P. K. (2012). Cyberbullying and cyber aggression. In S. R. Jimerson,
  A. B. Nickerson, M. J. Mayer, & M. J. Furlong (Eds.), Handbook of
  School Violence and School Safety: International Research and
  Practice (2nd ed.) (pp. 93–103). New York, NY: Routledge.
  Smith, P. K. (2015). The nature of cyberbullying and what we can do
  about it. Journal of Research in Special Educational Needs, 15,
  176–184.
  Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett,
  N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school
  pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 376–385.
  Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence.
  Trends in Cognitive Sciences, 9, 69–74.
  Sticca, F., Ruggieri, S., Alsaker, F., & Perren, S. (2013). Longitudinal risk
  factors for cyberbullying in adolescence. Journal of Community &
  Applied Social Psychology, 23, 52–67.
  Ttofi, M. M., Farrington, D. P., Losel, F., & Locber, R. (2011). Predictive
  efficiency of school bullying versus later offending: A systematic
  meta-analytic review of longitudinal studies. Criminal Behaviour
  and Mental Health, 21, 80–89.
  Varjas, K., Henrich, C. C., & Meyers, J. (2009). Urban middle school
  students' perceptions of bullying, cyberbullying, and school safety.
  Journal of School Violence, 8, 159–176.
  Viding, E., Simmonds, E., Petrides, K. V., & Frederickson, N. (2009). The
  contribution of callous-unemotional traits and conduct problems
  to bullying in early adolescence. Journal of Child Psychology and
  Psychiatry, 50, 471–481.
  Völlink, T., Bolman, C. A., Dehue, F., & Jacobs, N. C. (2013). Coping
  with cyberbullying: Differences between victims, bully-victims and
  children not involved in bullying. Journal of Community & Applied
  Social Psychology, 23, 7–24.
  Whittaker, E., & Kowalski, R. M. (2015). Cyberbullying via social media.
  Journal of School Violence, 14, 11–29.
  Williams, R. W., & Guerra, N. G. (2007). Prevalence and predictors of
  internet bullying. Journal of Adolescent Health, 41, 14–21.
  Ybarra, M. L., Mitchell, K. J., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2006). Examining
  characteristics and associated distress related to internet
  harassment: Findings from the second youth internet safety
  survey. Journal of the American Academy of Pediatrics, 118, 1169–
  1177.
  You, S., & Lim, S. A. (2016). Longitudinal predictors of cyberbullying
  perpetration: Evidence from Korean middle school students.
  Personality and Individual Differences, 89, 172–176.
  Zeira, A., Benbenishty, R., & Astor, R.A. (2003). School violence in Israel:
  Findings of a national survey. Social Work, 48, 471–483.
   
   

  תקציר תופעת הבריונות היא רחבת היקפים. מחקרים מבחינים בין בריונות פיזית, בריונות מילולית ובריונות עקיפה. כיום יש להבחין גם בין בריונות המתקיימת במרחב פיזי לבין זו המתרחשת במרחב הווירטואלי. במאמר הנוכחי נציג תחילה סקירה של שכיחות התופעה בקרב מתבגרים, בארץ ובעולם משנות האלפיים ואילך. התמונה המצטיירת מתוך המחקרים משקפת מציאות רוויית הצקה ואלימות. יש הבדלים בממצאים השונים, שניתן לייחסם, בין השאר, לשונוּת בשאלונים ולדיווח על תדירות שונה. כמו כן, בסקירה ניתן לראות כי דמותו של המעורב בבריונות נגזרת, בין היתר, משיוכו המגדרי ומגילו...
  קרא עוד