חגית קליבנסקי

 • שירותי פנאי לילדים ולבני נוער עם מוגבלות: מחקירת המצוי להכרת הרצוי

  למקורות ביביליוגרפים 

  מקורות

  גילור, א’, קליבנסקי, ח’ וכפיר, ד’ (2015). פעילויות פנאי של נוער עם מוגבלויות
  – תמונת מצב בישראל. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית,  כ”ג(42),79–61. 
  דו”ח הוועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות (1997).
  ירושלים. נדלה מתוך:https://goo.gl/Tqf3qR. 
  היוש, ט’ (2007). הלכו לחפש אתונות ומצאו מלוכה: מוטיבציות לצריכה של “פנאי
  רציני” ומשמעותן בחברה בת-זמננו. עבודה לתואר “דוקטור לפילוסופיה”.
  אוניברסיטת חיפה.
  היוש, ט’, ווגל, ג’ וגינדי, ש’ (2010). “סל-גל״ – לשילוב בני נוער עם וללא מוגבלויות
  במשחק כדורסל בכיסאות גלגלים. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי מינהל
  המחקר והתכנון והאגף לפיתוח שירותים.
  ורנר, ש’ וגלאור ש’ (2013) מדד ההכללה (iInclusion) של אנשים עם מוגבלות 
  שכלית בחברה הישראלית. תל אביב: אקי”ם. נדלה מתוך:
  יאיר, ג’ (2006). מחוויות מפתח לנקודות מפנה: על עוצמת ההשפעה החינוכית
  (עמ’ 193-214). בני ברק: ספריית הפועלים–הקיבוץ המאוחד. – 
  כהן, א’ (2008). בדיקת הקשר בין אווירה משפחתית ותקווה הורית להשתתפותם
  של ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי בגילי 10-21 . עבודת גמר לתואר 
  “מוסמך”, החוג לרפוי בעיסוק אוניברסיטת תל-אביב.
  ליבליך, ע’, תובל-משיח ר’ וזילבר, ת’ (2010). בין השלם לחלקיו, ובין תוכן לצורה.
  בתוך ל’ קסן ומ’ קרומר-נבו (עורכות), שיטות לניתוח נתונים איכותניים (עמ’ 21-42)
  באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  קובי, ק’, בועז, מ’ וזייגר-קובר, מ’ (2016). “כנפיים של קרמבו”: מודל לשילוב –
  מתפיסה חינוכית לגישה מקצועית, עט השדה, 17, 162–148.
  קליבנסקי, ח’ (2016). שילוב ‘האחר’: שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בתנועת
   הצופים, סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום, 28 ,72–52 .
  רייטר, ש’, טלמור, ר’ והוצלר, י’ (2004). פעילות גופנית מכלילה. ירושלים: המוסד
  לביטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון.
  שקדי, א’ (2003). מלים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל
  אביב: רמות.
  Anaby, D., Hand, C., Bradley, L., Direzze, B., Forhan, M., Digiacomo
  A., Law, M. et al. (2013). The effect of the environment on
  participation of children and youth with disabilities: A scoping
  review. Disability and Rehabilitation, 35(19), 1589–1598. DOI:
  10.3109/09638288.2012.748840.
  Badia, M., Orgaz, B. M., Verdugo, M. A., Ullán, A. M., & Martínez, M
  M. (2011). Personal factors and perceived barriers to participation
  in leisure activities for young and adults with developmental
  disabilities. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2055
  2063. DOI: 10.1016/j.ridd.2011.08.007.
  Beresford, B. (1994). Resources and strategies: How parents cope
  with the care of a disabled child. Journal of Child Psychology
  and Psychiatry, 35, 171–209. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1994
  tb01136.x.
  Bosse, I. K., & Westermann, I. (2016). Inclusive leisure activities
  Necessary skills for professionals. An exploratory study
  International Journal of Technology and Inclusive Education
  IJTIE), 5(1), 794–802).
  Buttimer, J., & Tierney, E. (2005). Patterns of leisure participation
  among adolescents with a mild intellectual disability. Journal of
  Intellectual Disabilities, 9(1), 25–42
  Bult, M. K., Verschuren, O., Jongmans, M. J., Lindman, E., & Ketelaar
  M. (2011). What influences participation in leisure activities of
  children and youth with physical disabilities? A systematic review
  :Research in Developmental Disabilities, 32(5), 1521–1529. DOI
  10.1016/j.ridd.2011.01.045.
  Dahan-Oliel, N., Shikako-Thomas, K., & Majnemer, A. (2012). Quality of
  life and leisure participation in children with neuro-developmental
  disabilities: A thematic analysis of the literature. Quality of Life
  Research, 21, 427–439. DOI: 10.1007/s11136-011-0063-9
  ECOSOC (2005). Further Promotion of Equalization of Opportunities
  by, for and with Persons with Disabilities and Protection of their
  :Human Rights. Retrieved from
  Engel-Yeger, B., Jarus, T., Anaby, D., & Law, M. (2009). Differences
  in patterns of participation between youths with cerebral palsy
  and typically developing peers. American Journal of Occupational
  .Therapy, 63(1), 96–104
  European Commission (2010). The Specific Risks of Discrimination
  against Persons in Situations of Major Dependence or with
  Complex Needs. Brussels. Retrieved from: http://ec.europa.eu
  danmark/documents/alle_emner/sociale/101115_bilag_en.pdf
  Garton, A. F., Harvey, R., & Price, C. (2004). The influence of perceived
  family environment on adolescent leisure participation. Australian
  .Journal of Psychology, 56(1), 18–24
  :Hitchcock, G., & Hughes, D. (1989). Research and the Teacher
  ,Qualitative Introduction to School Based Research. London
  .Routledge
  .(Jarus, T., Lourie-Gelberg, Y., Engel-Yeger, B., & Bart, O. (2011
  Participation patterns of school-aged children with and without
  .DCD. Research in Developmental Disabilities, 32(4), 1323–1331
  .DOI: 10.1016/j.ridd.2011.01.033; 10.1016/j.ridd.2011.01.033
  Kampert, A. L., & Goreczny, A. J. (2007). Community involvement and
  socialization among individuals with mental retardation. Research
  .in Developmental Disabilities, 28, 278–286
   & King, G., Law, M., King, S., Hurley, P., Hanna, S., Kertoy, M
  Rosenbaum, P. (2007). Measuring children’s participation in
  recreation and leisure activities: Construct validation of the CAPE
  :and PAC. Child: Care, Health and Development, 33(1), 28–39. DOI
  10.1111/j.1365-2214.2006.00613.x.
  King, G., Law, M., Hanna, S., King, S., Hurley, P., Rosenbaum, P., Kertoy
  M., & Petrenchik, T. (2006). Predictors of leisure and recreation
  participation with children with physical disabilities: A structural
  234-equation modeling analysis. Children’s Health Care, 35(3), 209
  . DOI: 10.1207/s15326888chc3503_2.
  Mahoney, J. L., Larson, R. W., Eccles, J. S., & Lord, H. (2005). Organized
  activities as developmental contexts for children and adolescents.
  In J. L. Mahoney, R. W. Larson & J. S. Eccles (Eds.). Organized
  Activities as Contexts of Development: Extracurricular
  (22-3.Activities, After School and Community Programs (pp
   Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
  .DOI: 10.4324/9781410612748
  :Majnemer, A. (2009). Promoting participation in leisure activities
  Expanding role for pediatric therapists. Physical & Occupational
  .Therapy in Pediatrics, 29, 1–5
  Meyers, L., Davis-Jones, C. S., & Botting, N. (2011). “A place where
  I can be me”: A role for social and leisure provision to support
  young people with language impairment. International Journal of
  :Language and Communication Disorders, 46(6), 739–750. DOI
  10.1111/j.1460-6984.2011.00048.x
  Miller, K. D., Schleien, S. J., & Bowens, F. (2010). Support staff as an
  essential component of inclusive recreation services. Therapeutic
  Recreation Journal, 44, 35–49.
  Piskur, B., Beurskens, A. J., Jongmans, M. J., Ketelaar, M., & Smeets, R.
  J. (2015). What do parents need to enhance participation of their
  school-aged child with a physical disability? A Cross-Sectional
  ,Study in the Netherlands. Child: Care, Health and Development
  41, 84–92.
  Raymore, L. A. (2002). Facilitators to Leisure. Quality of Life Research
  34(1), 37–51.
  Schleien S. J., Miller, K. D., Walton, G., & Pruett, S. (2014). Parent
  perspectives of barriers to child participation in recreational
  activities. Therapeutic Recreation Journal, 48(1), 61–73.
  Seidman, I. E. (1991). Interviewing as Qualitative Research: A Guide
  :for Researchers in Education and the Social Sciences. New York
  Teachers College Press.
  Shields, N., & Synnot, A. (2016). Perceived barriers and facilitators
  to participation in physical activity for children with disability: A
  -qualitative study. BMC Pediatrics 16(1): 9. DOI: 10.1186/s12887
  016-0544-7.
  Soffer, M., & Almog-Bar, M. (2016). Therapy or human right? the
  meaning of recreation for children and youth with disabilities in the
  ,Krembo Wings” youth Movement. Disability and Health Journal"
  9(3), 399–405. DOI: 10.1016/j.dhjo.2016.04.001
  Solish, A., Perry, A., & Minnes, P. (2009). Participation of children
  with and without disabilities in social, recreational, and leisure
  ,activities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities
  23, 226–236.
  ,Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks
  .CA: Sage Publications
  Stebbins, R. A. (1997). Casual leisure: A conceptual statement. Leisure
  .Studies, 16, 17–25. DOI: 10.1080/026143697375485
  Stebbins, R. A. (2007). Serious Leisure: A Perspective for our Time.
  New Brunswick, New Jersey: Transaction.
  :Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research
  Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury
  .Park, CA: Sage
  .Tonkin, B. L., Ogilvie, B. D., Greenwood, S. A., Law, M. C., & Anaby, D
  R. (2014). The participation of children and youth with disabilities
  in activities outside of school: A scoping review. The Canadian
  Journal of Occupational Therapy, 81(4), 226–236.
  ,.Whiteneck, G. G., Harrison-Felix, C. L., Mellick, D. C., Brooks, C. A
  Charlifue, S. B., & Gerhart, K. A. (2004). Quantifying environmental
  factors: A measure of physical, attitudinal, service, productivity, and
  policy barriers. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
  85, 1,324–1,335. Retrieved from: http://www.archives-pmr.org/
  article/S0003-9993(04)00007-3/pdf.
  Wilhite, B., Martin, D., & Shank, J. (2016). Facilitating physical
  activity among adults with disabilities. Therapeutic Recreation
  Journal, 50(1), 33–54.
  (WLRA World Leisure & Recreation Association (Organization
  (2001). World leisure and recreation association international
  position statement on leisure education and populations
  of special needs. Leisure Sciences, 23(4), 293–297. DOI:
  10.1080/01490400152809133.
   

  הידע המחקרי הקיים בתחום הפנאי לילדים ולנוער עם מוגבלות בעולם הוא מועט, ובישראל – עוד פחות. הפנאי, למדנו מן הספרות (היוש, 2007 ; יאיר, Stebbins, 1997, 2007 ;2006) הוא רכיב חשוב באיכות החיים של כל פרט. להשתתפות בפעילויות פנאי תרומה בהקשר אישי וחברתי בתחומי חיים שונים, כגון פיתוח מיומנויות אישיות, קשרי חברוּת, שיפור הדימוי העצמי ותחושת מסוגלות, כישורים חברתיים, הנאה ועוד. על אחת כמה וכמה, חשיבותו רבה עבור אוכלוסייה החווה קשיים רבים ומורכבים בהשתתפות בפעילויות פנאי קיימות. מן הספרות עולה כי במדינות רבות בעולם הולך ומתפתח העיסוק בפנאי של אוכלוסיית הילדים והנוער עם מוגבלות ומשמעותו החינוכית-חברתית מעמיקה. למרות זאת, כאמור, בישראל הנושא נחקר אך מעט. כנשות חינוך ביקשנו ללמוד על התחום בכלל ובישראל בפרט במטרה לתרום לא רק לידע, אלא גם לעשייה שיש לגזור ממנו. יתר על כן, מצאנו עצמנו שוקדות על כתיבת שורות אלה כאשר ברקע מאבקם המתמשך של הנכים בישראל למול קובעי המדיניות, מה שמגביר את החשיבות של העלאת המודעות לנושא ואת הצורך בקביעת מדיניות...
  קרא עוד