דינה שלום

 • פרספקטיבה אקולוגית להתערבות מקצועית עם צעירים, הוריהם ומשפחתם בתוכנית “בשבילי”

  למקורות ביביליוגרפים 
  אמיתי, ג’, רענן, ר’, כהאן-סטרבצ’ינסקי, פ’ וריבקין, ד’ (2011). מעבר לבגרות
  בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון: צרכים והתערבויות. תכנון אסטרטגי: מגמות
  וכיווני פעולה (עמ’ 95-144). ירושלים: ג’וינט-אשלים. 
  הישראלי, א’ וילמה, ש’ (2005). צעירים תקצירי מאמרים, מחקרים ותוכניות
  בנושאי צעירים בגילאי 18-30 בישראל ובעולם. ירושלים: ג’וינט ישראל ואגף 
  שילוב עולים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד
  הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת עלייה.
  זעירא, ע’, בנבנישתי, ר’ ורפאלי, ת’ (2012). צעירים מגיעים בתהליכי מעבר
  לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות. דו”ח מחקר מסכם. רמת גן: בית הספר
  לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן.
  לבל, ש’ (2008). מדיניות צעירים בישראל. נייר מדיניות מסכם עבור קרן גנדיר.
  האוניברסיטה העברית בירושלים: בית הספר למדיניות ציבורית.
  פסטה-שוברט, ע’ (2014). לווינסקי כמשל: ההבדל בין מה שנעלם למה שאבד
  בחיי נערות המוגדרות חסרות עורף משפחתי. עט השדה, 14, 75-51.
  פסטה-שוברט, ע’ (2015). תנו לי נקודת אחיזה, ואזיז את העולם ממקומו:
  הנעה לקידום שינוי משמעותי ובן-קיימה עבור צעירים במצבי סיכון בגישת
  הקולקטיב אימפקט. עט השדה, 16 , עמ’ 28-47
  צינמון, ר”ג (בדפוס). תהליכי התפתחות קריירה של צעירים: היבטים תיאורטיים
  ומעשיים.
  צינמון, ר”ג, ריץ, י’ וגרוס-ספקטור, מ’ (2012). דפוסי חקירה בבגרות הצעירה.
  המקרה של צעירים ישראלים. דוח מחקר מסכם.
  קטן, י’ (2009). צעירים בישראל – בעיות, צרכים ושירותים: תמונת מצב ומבט
  לעתיד. ירושלים: משרד הרווחה, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.
  קציר, ז’ (2007). ילדים והורים במרכז: סוגיות מקצועיות בעבודת מרכזי ילדים–
  הורים. ירושלים: השירות ילד ונוער, ג’וינט ישראל – אשלים, העמותה לתכנון
  ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם.
  שולחן של”מ (2013). צעירים: שולחנות למידה ופיתוח משותפים. ירושלים:
  ג’וינט-אשלים.
   
  Arnett, J. J. (2004). Emerging Adulthood: The Winding Road from the
  Late Teens through the Twenties. Oxford University Press.
  Arnett, J. J. (2006). Emerging adulthood: Understanding the new way
  of coming of age. Emerging adults in America: Coming of Age in
  the 21st Century, 22, 3–19.
  Astin, H. S. (1984). The meaning of work in women’s lives a sociopsychological
  model of career choice and work behavior. The
  Counseling Psychologist, 12(4), 117–126.
  ,Baumrind, D. (1989). Rearing competent children. In W. Damon) Ed,.
  Child Development Today and Tomorrow (pp. 349–378). San
  Francisco: Jossey-Bass.
  Blustein, D. L. (1997). A context‐rich perspective of career exploration
  (across the life roles. The Career Development Quarterly, 45(3,
  260–274.
  Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development
  Cambridge. MA: Harvard.
  Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for
  human development: Research perspectives. Developmental
  Psychology, 22(6), 723.
  Cinamon, R. G., & Dan, O. (2010). Parents attitudes toward career
  education in kindergarten: A mixed method study. Journal of
  Career Development, 37, 519–540.
  Cinamon, R. G., & Hasson, I. (2009). Facing the future: Barriers and
  resources in work and family plans of at-risk Israeli youths. Youth
  and Society, 40, 502–525.
  Farnill, D. (1986). Perceptions of parental responsibilities for child
  rearing and children’s career development. Australian Journal of
  Sex, Marriage and Family, 7(4), 207–216.
  Fuligni, A. J., & Pedersen, S. (2002). Family obligation and the transition
  to young adulthood. Developmental Psychology, 38(5), 856.
  Noack, P., & Buhl, H. M. (2005). Relations with parents and friends
  during adolescence and early adulthood. Marriage & Family
  Review, 36(3–4), 31–51.
  Nurmi, J. E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the
  development of future orientation and planning. Developmental
  Review, 11(1), 1–59.
  Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2003). Normal Family Processes: Growing
  Diversity and Complexity. New York: The Guilford Press.
  Parra, A., Oliva, A., & Reina, M. D. C. (2015). Family relationships from
  adolescence to emerging adulthood: A longitudinal study. Journal
  of Family Issues, 36(14), 2002–2020.
  Steinberg, L. (1990). Autonomy, conflict, and harmony in the family
  relationship. In S. S. Feldman & G. R. Elliott (Eds.), At the Threshold:
  The Developing adolescent (pp. 255–276). Cambridge, Ma: Harvard
  University Press.
  Young, R. A. (1994). Helping adolescents with career development:
  The active role of parents. The Career Development Quarterly,
  42(3), 195–203.
  Zilbach, J. J., (1986). Young Children in Family Therapy. Northvale
  New Jersey: Jason Aronson.
   

  בגרות בהתהוות – הרקע להקמת תוכנית “בשבילי” שינויים חברתיים וכלכליים המתרחשים בעולם המערבי יצרו מצב שבו צעירים רבים במדינות מערביות ומתועשות דוחים את מחויבויותיהם להקמת משפחה ולהתבססות מקצועית לשלהי שנות ה 20- של חייהם. נוכח שינויים אלה חוקרים מסוימים טוענים להיווצרותו של שלב חיים שאורכו בין חמש לעשר שנים, משלהי שנות העשרֶה ועד ראשית שנות ה 30...
  קרא עוד